Uittreksel Recreatiezoneringsplan Veluwe

In mei 2022 is door de Provincie Gelderland het "Recreatiezoneringsplan Veluwe, Natuur beschermen én beleven" opgesteld. Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000.

Waarom recreatiezonering

De Veluwe is een groot en zeer waardevol natuurgebied. De uitgestrekte zandverstuivingen, heidevelden, bossen, vennen en beken zijn vanuit natuuroogpunt van internationaal belang. De Veluwe is dan ook aangewezen als Natura 2000-gebied.

Tegelijkertijd moeten we constateren dat het niet goed gaat met de natuur op de Veluwe, veel dieren- en plantensoorten hebben het moeilijk. Dit heeft verschillende oorzaken. Depositie van stikstof, verdroging, klimaatverandering en versnippering van natuur spelen een belangrijke rol.

Daarnaast heeft ook verstoring door menselijke activiteiten negatieve effecten op de natuur. Als het gaat om verstoring, dan is recreatie een factor van belang. Het recreatief gebruik op de Veluwe is divers: paardrijden[1] en evenementen.

De aard van de verstorende effecten op natuur loopt ook uiteen. Denk aan het vertrappen van planten, het overrijden van reptielen en het verontrusten van wild en vogels. Om de natuur op de Veluwe te beschermen is een goede balans tussen recreatie en natuur nodig. Dit Recreatiezoneringsplan moet daaraan bijdragen.

Recreatiezoneringskaart

Onderstaand is de actuele recreatiezoneringskaart voor de Veluwe rondom Epe afgebeeld.

Zoneringskaart


Zone C/C*, D/D*

Voor de zones C en D geldt:
Alleen beperkt ruimte voor ongemotoriseerde (sport)- activiteiten buiten het broedseizoen.

Nieuw op de Veluwe is de tijdelijke afsluiting (of sterk beperkte toegang) van gebieden tijdens het broedseizoen, op de kaart aangegeven als zone D en D* (respectievelijk donker- en lichtgroen). In de zones D zijn recreanten buiten het broedseizoen wel welkom om te fietsen, te wandelen en paard te rijden. De mogelijkheden zijn veelal vergelijkbaar met die in zone C en C* (respectievelijk donker en licht turquoise).

Voor activiteiten en evenementen geldt de volgende beperkingen:

Zone C:
Rustig gebied met extensief recreatief medegebruik (verstoringsgevoelige soorten).
Zone C*:
Rustig gebied met extensief recreatief medegebruik (zeer verstoringsgevoelige soorten).
Zone D:
Kwetsbaar gebied dat tijdens bepaalde perioden kan worden afgesloten voor recreatie.
Zone D*:
Kwetsbaar gebied dat jaarrond is afgesloten.

Bronnen

De volledige projectbeschrijving "Recreatiezonering op de Veluwe" is te vinden op https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe

De Recreatiezoneringskaart en nadere uitleg van de diverse zones is te vinden op https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe/zoneringskaart. Helaas geeft de inzoombare zoneringskaart een foutmelding en is daardoor al geruime tijd niet bereikbaar, voor zover die ooit beschikbaar is geweest?

Het Recreatiezoneringsplan Veluwe (PDF) is te downloaden via https://media.gelderland.nl/Recreatiezoneringsplan_Veluwe_1afb3b4293.pdf

Reactie Provincie Gelderland

Zie ook de reactiebrief van de provincie Gelderland op ons verzoek om mee te werken om de Paarden4daagse te blijven toestaan:
Reactie van de Provincie Gelderland: Vanaf 2025 is verplaatsen de enige optie

 

 

[1] Wij beperken ons tot het paardrijden en evenementen